Hvad vi laver og har lavet

Af Niels Aagaard,

Udgivet d. 17. juni 2021

Det Fælles Bedste startede i 2012 på initiativ af Landsforeningen for Økosamfund sammen med 4 andre grønne foreninger, der ønskede en omstilling til et samfund og en livsform, hvor vi tager helt anderledes fundamentalt og langt mere omfattende hensyn til natur og miljø, klima og mennesker.

I 2014 afholdt vi et større fællesmøde på Samsø for medlemmerne af de 5 foreninger. Det blev så stor en succes, at vi tænkte: Det må kunne lade sig gøre at samle langt bredere, samle de grønne kræfter på landsplan. Derfor arrangerede vi først i 2016 og derefter igen i 2018 to landsdækkende ”Folketræf for et Bæredygtigt Danmark” i henholdsvis Lejre og Vejle Kommune, arrangeret af 40-50 repræsentanter fra 15-20 grønne foreninger i samarbejde med kommunerne. Målgruppen var et bredt udsnit af de danske grønne og sociale foreninger, økologiske virksomheder, kommuner samt en række uddannelser og forskernetværk. Der var 2500-3000 besøgende til disse folketræf. Og 125 grønne og sociale foreninger, økologiske virksomheder, forskernetværk m.v. deltog i det sidste folketræf.

Som optakt til kommunalvalget 2017 udgav 37 grønne foreninger med Det Fælles Bedste som redaktion i fællesskab “Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark” med bæredygtige løsninger, og arrangerede en række temamøder op til kommunalvalget i nov. ’17, hvor de grønne foreninger med udgangspunkt i Folkeavisens løsninger fortalte politikerne, hvad vi ønskede de skulle gennemføre af reformforslag.

I 2019 indgik Det Fælles Bedste i kampagner og aktiviteter i forbindelse med Folketingsvalget juni 2019 og sommeren 2019 præsenterede vi ideen om “En samlet grøn bevægelse i Danmark” ved Folkemødet på Bornholm med et panel fra centrale grønne foreninger, universiteter, forskningsinstitutioner og repræsentanter fra civilsamfund, privat og offentlig sektor.

Det Fælles Bedste er i dag et netværk af 70-80 foreninger og virksomheder i Danmark, med en kontaktflade til over 500 sociale og grønne organisationer, der arbejder for bæredygtighed på mange områder. Gennem et samspil på tværs af samfundets tre hovedsektorer arbejder vi for en større gennemslagskraft og på at blive en reel faktor i omstillingen ved at være mange væsentlige grønne aktører, som repræsenteret vigtig viden, praksis og en stadig bredere folkelig tilslutning.

Den 16. november 2019 stiftes Det Fælles Bedste som en landsdækkende forening, der arbejder på tværs af samfundets sektorer som en borgerbevægelse for omstillingen til bæredygtighed. Vi etablerede herefter et sekretariat og er begyndt arbejdet for en grøn omstilling. Ved årsskiftet til 2021 havde vi et samarbejde med over 70 grønne og sociale foreninger i Danmark.

Her er en kort status for vores arbejde siden starten som forening nov. 2019 og til juni 2021:

Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus
Den alternative klimaplan ”Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus” fortæller, hvordan vi kan skabe et grønt Aarhus inden for de 8 vigtigste sektorer. Planen er skrevet som et alternativ til Kommunens klimaplan, den rummer 100 sider med løsningsforslag og kan anvendes i andre kommuner over hele landet. Planen er sendt til samtlige medlemmer af Aarhus Byråd og til en række af grønne foreninger lokalt og på landsplan. Se planen her https://friebonderlevendeland.files.wordpress.com/2021/05/klimaplan-aarhus-23.pdf

Aarhus som doughnut by

Sammen med en række grønne foreninger i Aarhus forbereder Det Fælles Bedste en konference om doughnut økonomi i Aarhus september 2021 i Aarhus. Vi samarbejder med Aarhus forvaltning (Aarhus Omstiller m.fl.), doughnut-initiativer i København og Amsterdam som omstillings-by samt med Kate Raworth og DEAL-temaet, der står bag Amsterdams omstillings-strategier.
Vi er i gang med en proces der inddrager relevante aktører fra ngo’er, virksomheder og erhvervsorganisationer, fagbevægelse, civilsamfund, politikere/forvaltning, forskere, økosamfund, landsbyklynger m.fl. Projektet er tænkt som modelprojekt, der skal spredes til øvrige landsdele.

Transportens Folkemøde 2021
Det Fælles Bedste har etableret en gruppe som forbereder Transportens Folkemøde, der afholdes virtuelt i efteråret 2021 i Aarhus, men er for hele landet. Gruppen består af en række grønne organisationer, universiteter, eksperter på feltet fra hele landet. Folkemødet skal resultere i en Drejebog for omstillingen af transporten, hvor borgere, ngo’er og videnskab formulerer samlede transportløsninger, baseret på klima-, biodiversitets- og demokratihensyn. Drejebogen udformes med konkrete scenarier for omstillingen hentet fra hele verden. Dens forslag, løsninger og redskaber skal efterfølgende kunne implementeres af nationale og lokale beslutningstagere samt adressere og inspirere både land og by. Det er et forsøg på at lave politik på en ny måde, hvor borgere og videnskab tager ordet, udstikker retninger og insisterer på reel indflydelse og bæredygtighed trods magtfulde lobbyer. Sådan var starten på dette projekt. Nu er det blevet mere konkret. Vi starter med:

Wedbinar om Fremtidens Bæredygtige Mobilitet, den 25. maj 2021. Det Fælles Bedste startede for et år siden projektet “Transportens Folkemøde” med det formål at formulere, hvad man kunne kalde “Borgernes bæredygtige mobilitetsplaner for Danmark”.
På webinaret tirsdag den 25. maj kl. 16-18 gjorde vi status over dansk trafikpolitik ift. klima, miljø m.v., diskuterede regeringens infrastrukturudspil og formulerede alternativer – en bæredygtig mobilitetsplan. Til det sidste havde vi bedt tre repræsentanter for Ingeniørforeningen IDA om at fremlægge deres samlede forslag til ”Omstilling til Bæredygtig Mobilitet”, samlet i rapporten af samme navn.
Webinaret blev arrangeret af Det Fælles Bedste sammen med 8 grønne foreninger – Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH-Trafik, Borgerbevægelsen.dk, Vedvarende Energi, Midtbyens Fællesråd Aarhus, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Cyklistforbundet, Klimabevægelsen. Det er håbet at vi kan samle mange ngo’er og trafik-ildsjæle til en fælles indsats, fra forskere til praktikere.
Som optakt webinaret udsendte hele maj måned række artikler/opslag/nyhedsbreve om centrale temaer inden for mobilitet; fra motorveje, til kollektiv trafik, Lynetteholm, til Kattegatforbindelse, cyklisme, Cyklistforbundets grønne plan, IDA’s omstillingstanker m.v.

Det er planen, at webinaret følges op af Transportens Folkemøde efteråret 2021 baseret på en ’Grand Prix model’, hvor danske byer og landdistrikter ”melder ind” til Transportens Folkemøde et centralt sted i landet og fortæller om deres største udfordringer med mobilitet ift. klima og miljø, sundhed, hverdagsliv m.v. og hvilke løsninger, de arbejder for lokalt. På den måde forsøger vi at samle hele landet omkring en trafikdebat, der genererer løsninger og sammenhængende planer.

Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland, Change Djursland – regional og lokal omstilling
Det Fælles bedste er med i Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland, som involverer erhvervsorganisationer, virksomheder, kommuner, landsbyer, folketingspolitikere, økosamfund, NGO’er samt bæredygtige frontløbere af mange slags på Djursland. Sigtet er at en række events som bringer erhvervsliv og borgere i samspil og er med til at understøtte den grønne omstilling og igangsætte fremtidige bæredygtige virksomheder og bosætninger. Disse events må gerne føre samlet frem til et samlet ”Bæredygtighedens Folkemøde” på Djursland i 2022.
En række grupper arbejder i 2020-2022 på en stribe projekter og events omkring tre søjler:
* Bæredygtig bosætning og levevis
* Bæredygtige virksomheder – grønne iværksættere, innovation og omstilling til grønne virksomheder
* Grønne uddannelser.
Formålet er at skabe engagement og opbakning bag omstillingen af Djursland. Og at skabe konkrete redskaber og veje i denne omstilling.
November 2020 afholdt vi pilotprojektet Change Djursland, hvor aktørerne var sammen om at vise inspiration fra frontløberne inden for den grønne omstilling med fokus på erhvervslivets omstilling, se https://www.change-djursland.dk/ .
April 2021 afholdt Business Djursland et webinar på Rosenholm Slot, hvor man præsenterede det nye iværksætternetværk. September 2021 afholder Rosenholm messe for bæredygtige virksomheder og initiativer.
Det Fælles Bedste har formuleret en række projekter, som kan indgå i events og øvrige aktiviteter.

Klimaborgerråd i Aarhus
Sammen med 13 andre foreninger har vi dannet et Klimaborgerråd i Aarhus, som gennem efteråret har stået for en række aktiviteter ift. Kommunens Klimaplan 2021-2024/30: Debataftener om kommunens klimaplan mellem klimachef, politikere og grønne foreninger, udsendt via nettet. Høringssvar, demonstrationer, foretrædener for Økonomiudvalg om Doughnut økonomi. Foretrædener for Teknik og Miljøudvalget omkring Klimaplan.
Vi har løbende skrevet en række debatindlæg og lavet Åbne Breve til Byrådet.
Vi har sammen med Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus, BKa, etableret en youtube kanal, som starten på en alternativ offentlighed, med indlæg fra bl.a. Katherine Richardson, https://www.youtube.com/watch?v=1k1UJQBaACY og https://www.youtube.com/watch?v=I0sDHjNqCeA.
Klimaborgerrådets foreninger har lavet en længere række af høringssvar til bl.a. Aarhus Kommunes Klimaplan.
Det Fælles Bedste har været pennefører på høringssvar på områderne: Energi. Landbrug og biodiversitet. Industri og doughnutøkonomi. Helheden af Energi, transport, byggeri, landbrug, industri, natur og biodiversitet. Kommunen har aktuelt planer om at lave en Borgersamling, og Det Fælles Bedste er inviteret med til formulering af en sådan.
I forbindelse med webinaret maj 2021 har Det Fælles Bedste som supplement lavet sin egen You Tube kanal, hvorfra vi ønsker at formidle klimafilm, interviews, spots og indslag omkring hele den bæredygtige dagsorden.

Klimaambassadører i Region Midtjylland
Projektet samler 60-80 nøglepersoner fra centrale positioner i Region Midtjylland inden for erhvervsliv, civilsamfundsforeninger, landsbyer og byer, offentlige forvaltninger og uddannelser. En kort, praksisnær uddannelse giver dem viden og redskaber, så de i det følgende år – med hjælp fra netværket og projektsekretariatet – kan gå ud i deres egne sammenhænge og igangsætte handlinger og omstillinger i praksis sammen med alle mulige relevante aktører. Netværket skal blive til et varigt netværk, en ressource for regionen, der spreder ringe i vandet, så stadig flere begynder at tage del i den praktiske omstilling – både de professionelle aktører og borgerne selv. Der er etableret netværk til en stribe samarbejdspartnere og interessenter fra business til kommuner, region, landsbyer, skoler og ngo’er. Vi er i gang med at ansøge midler til projektet og har modtaget de første bevillinger.

Klimafilm
Vi er i den indledende fase med manus til en række klimafilm. Dels om klimakrisens udfordringer og konsekvenser, dels og mest om handlemuligheder, dels individuelt, som kommunalforvaltninger og dels på sektorplan. Vi tænker dette sammen med borgerinvolvering og DK2020 netværket af kommuner, der ønsker udvikling til bæredygtige kommuner. Vi arbejder sammen med Jesper Theilgaard og professionelle filmfolk omkring dette.

Borgerforslag om annullering af Gasrørsledningen Baltic Pipe


Det Fælles Bedste var medforslagsstiller til borgerforslaget “Annuller gasrørledningen Baltic Pipe”, der har skabt et bredt netværk af aktivister over hele landet, hvor grønne studenter, bedsteforældre, extinction-rebellion, klimabevægelse, landboforeninger og natur/miljøfolk har demonstreret på mange opfindsomme måder – fra kajakdemonstrationer, cykeldemoer, til vandringer. Gennem kampagner på nettet, artikler i de større dagblade, taler ved Folketingets åbning, starten på en youtube kanal osv. har vi skabt en formidling og offentlig opmærksomhed omkring dette kæmpeproblem: Den hastige udbygning af Europas og verdens energiforsyning baseret på fossilgas. Kombineret med biogas fra landbrugets kødproduktion m.v.

YARA kunstgødning – ’Landbrugets Exxon’
Som en udløber af Baltic Pipe arbejdet er der dannet et aktivistnetværk omkring landbrugets afhængighed af fossil energi, konkret omkring Yara virksomheden, en af verdens største kunstgødningsproducenter med afdelinger i 60 lande og 4 virksomheder i Danmark. Netværket arrangerer demonstrationer som kombineres med virtuelle møder og formidlinger til presse, ministerier, virksomheder, investorer etc. for at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser for klima og biodiversitet.

TOTAL – fossilgas og overtrædelse af menneskerettigheder
På tilsvarende vis er der dannet aktivistnetværk som sætter fossilindustrien og dens klimapåvirkninger på dagsorden i Danmark og internationalt, – konkret det franske olie- og gasselskab TOTAL. TOTAL er blandt verdens seks største olie- og gasvirksomheder og den suverænt største udvinder af olie og gas i Nordsøens danske felter. I det største danske felt, Tyra-feltet, er selskabet i gang med at investere 21 mia. kr., så man kan forsyne op til 1,5 millioner danske hjem med gas i løbet af de næste 25 år. Det støttes af investeringer fra 14 danske pensionskasser og fire af vores største banker. TOTAL overtræder aktuelt menneskerettighederne i Mozambique, hvilket – sammen med klimakonsekvenserne af en udvidet brug af fossilgas – har været et fokuspunkt i arbejdet ift. danske pensionsselskaber og bankers investeringer.

Alternativ Klimatale ved Folketingets Åbning 6. oktober 2020
Tirsdag den 6. oktober arrangerede vi sammen med andre grønne foreninger en større demonstration foran Christiansborg med folk fra mange af landets grønne organisationer. Her holdt en repræsentant for klimabevægelsen den alternative Åbningstale som satte klimaet i fokus – den tale, vi mener Mette Frederiksen burde have holdt.

Hjemmesiden www.detfaellesbedste.dk
Vores hjemmeside er blevet hacket, og vi har benyttet lejligheden til at lave en ny og opkvalificeret version. Som en portal til de bedste løsninger ift. klima og miljø, doughnut økonomi, social bæredygtighed m.m. Den vil rumme viden, film, fortællinger om de vigtigste områder i den sociale transformation med en opdeling i Problemer / ’Løsninger’ / Handlinger, primært fra Danmark men med et globalt udkig. Den vil vise, eksempler på hvordan borgere og ngo’er, erhvervsliv, forvaltninger omstiller i praksis. Det Fælles Bedstes Tænketank har bl.a. været aktive med bidrag, og vi samler indlæg bredt fra den grønne bevægelse. Hjemmesiden åbner juni 2021.

Klimafolkemødet i Middelfart
Vi var involveret i Folkemødet i Middelfart i 2020, og indgår på Folkemødet sept. 2021 med debatpanel om ”Borgerbevægelse for Klima og Miljø”. Deltagere bliver Steen Møller initiativtager til Friland og Grobund, Tonny Hansen formand for Frie Bønder Levende Land, Rasmus Willig formand for foreningen Andelsgaarde og Niels Aagaard formand for Det Fælles Bedste.

Opbygning af Bedsteforældrenes Klimaaktion
Personer fra Det Fælles Bedste har været med til at opbygge Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus (BKa). BKa er i dag en del af en landsdækkende organisation med 7 andre afdelinger og indgår som del af Klimabevægelsen i Danmark.

Tænketanken for Det Fælles Bedste
Det Fælles Bedste har tilknyttet en Tænketank med 18 medlemmer samt enkelte tilknyttede ressourcepersoner, som støtter os i arbejdet. Det er personer med en tydelig stemme i bæredygtighedsdebatten som fx Rasmus Willig, Steen Hildebrandt, Jesper Theilgaard, Theresa Scavenius, Steen Møller og Katherine Richardson, sidstnævnte tilknyttet som ressourceperson.

Det Fælles Bedste har sideløbende været aktive på en række nationale facebook-sider, har skrevet åbne breve til bl.a. COP25 i dec. 2020, til Aarhus Byråd og Folketinget, en række politiske ordførere og ministre.
Vi har arrangeret større offentlige debataftener med politiker og forvaltningens embedspersoner, holdt taler ved demonstrationer og haft foretræde for en række udvalg, fx Teknik & Miljø- samt Økonomi-udvalg, udfærdiget høringssvar i forhold til Aarhus’ kommende klimaplaner og aktuelt udfærdiget en vision for ”Fremtidens grønne Aarhus – Verdens bedste lille storby (og kommune)” som er tilsendt de grønne foreninger og den nyansatte stadsarkitekt sammen med kommunens visionsudvalg bag fremtidens byudvikling.
Gennem foråret 2021 har vi deltaget i en række af Klimabevægelens klimaværksteder, hvor man drøfter lokale og nationale indsatser ift. kommunalvalget 2021.

De bedste hilsner
Niels Aagaard
Formand for Det Fælles Bedste
På vegne af bestyrelsen for Det Fælles Bedste

40189019 – niels@detfaellesbedste.dk
https://www.facebook.com/detfaellesbedste/

Scroll to Top
Søg

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.