Her på siden finder du information om nogle af vores samarbejdspartnere

350 Klimabevægelsen i Danmark er en uafhængig græsrodsbevægelse, der arbejder for at bekæmpe klimakrisen nedefra og op. Det gør vi via folkeoplysning, lokale klimainitiativer og fredelige kampagner, der skal påvirke vores politiske system, medier, uddannelsesinstitutioner og andre nøgleaktører. 350 Klimabevægelsen er officiel dansk repræsentant for den internationale klimabevægelse 350.org


Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1983.Vi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. Vi arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove – både de danske skove og regnskoven. Verdens Skove har over 30 års erfaring i at bevare skov og biodiversitet. Mere end 200.000 danskere har gennem tiden støttet vores arbejde for regnskoven gennem at købe regnskovscertifikater.


 

CISU – Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. 


Økologisk Landsforening er et fællesskab for økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Vi baner vej for mere og bedre økologi – med nye løsninger, samarbejde og markant interessevaretagelse. Vi arbejder vi for en verden, der tænker og handler økologisk – til glæde for mennesker, dyr og vores jord.


Landsforeningen Praktisk Økologi en forening for alle, der brænder for økologi og bæredygtighed. Vi tror på, at jord under neglene fører til en forståelse for vores jord, natur og miljø. Den forståelse er den direkte vej til en bæredygtig husholdning og livsstil.


Greenpeace er en international miljøorganisation, der går fra ord til handling for at konfrontere og stoppe global miljødestruktion og fremdrive løsninger, som leder til en verden i fred og balance. 


Danmarks Naturfredningsforening har i mere end 100 år arbejdet for at bevare og beskytte landskabets og naturens værdier til glæde for mennesker, dyr og planter. Vi kæmper for en rig natur og et sundt miljø for vores og fremtidige generationer. Vi har bl.a. fokus på bæredygtig udvikling, øget biodiversitet, rent drikkevand, dyrevelfærd, vedvarende energi og naturfredninger.


 

SED – Sociale Entreprenører i Danmark er en landsdækkende forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for løsninger på konkrete samfundsproblemer, der kan iværksættes på tværs af civilsamfund, markedet og det offentlige.


 

I NOAH ønsker vi en verden baseret på reelt og lokalt demokrati og løsninger. Dette indbefatter lokalt, kollektivt ejet vedvarende energi, landbrugskooperativer baseret på agroøkologi med korte produktionskæder, som skaber madsuverænitet. Landbruget skal sikre sunde og bæredygtige fødevarer til alle, samtidig med at biodiversitet, vandkvalitet og jordfrugtbarhed forbedres. Ressourcer skal anerkendes som endelige og behandles derefter. Dette kræver et nedsat forbrug samt genbrug og genanvendelse i stedet for affaldsgenerering. NOAH vil en lige fordeling af jordens ressourcer og et opgør med det økonomiske system, der bygger på kortsigtet profit og uendelig vækst på en planet med endelige ressourcer. NOAH vil et politisk system, der skaber gode liv.
NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende græsrodsnetværk Friends of the Earth


Folkesparekassen bygger på tanken om et fællesskab, hvor økonomien skal fungere for alle mennesker og med respekt for miljøet. Et pengeinstitut uden aktionærer eller andre, der skal have del i et overskud, og som heller ikke spekulerer for dine penge.  Folkesparekassen arbejder for et samfund med en balanceret økonomisk udvikling, der ikke driver rovdrift på naturen. Vi arbejder ud fra holdningen om, at spekulativ handel med penge skader samfundet. Vi spekulerer kun i sund og holdbar økonomi. Så når du vælger Folkesparekassen, vælger du både med hjerne og hjerte.”


Permakultur Danmark er en medlemsstyret forening, der arbejder for permakulturens udbredelse i Danmark. Permakultur er et helhedsorienteret designsystem, der bruger naturens økosystemer og bæredygtige principper som model for vedvarende landbrugssystemer, innovative bygninger, lokale samfund og grønne byer.  I permakultur lægger vi vægt på principperne Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker og Fair fordeling af ressourcer og arbejder med naturen i ønsket om at begrænse fodaftrykket på jorden til glæde for os selv og kommende generationer.

Øko-net – “Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis” er en miljø- og folkeoplysnings-organisation, stiftet i januar 1994. Øko-net engagerer sig i at tjene det overordnede mål om fremme af en økologisk og bæredygtig samfundsudvikling.


Grønt Overblik, oprettet og administreret af Øko-net, er en portal til oplysning om grønne og bæredygtige initiativer. Her finder du bæredygtige projekter, arrangementer og udgivelser.
Portalen giver brugerne overblik over, hvad der rører sig på det grønne og bæredygtige område i Danmark.


Frie Bønder – Levende Land er foreningen for de mindre og naturvenlige landbrug. Vores mål er et landbrug med større mangfoldighed og højere kvalitet i de fødevarer, som produceres. Dette skal sikres via en høj dyrevelfærd og en langt større alsidighed i afgrøder. Der skal mere liv på landet og landbrugsjorden skal fordeles på flere hænder! Vi bakker 100% op omkring årets FolkeTræf. Bæredygtighed, i ordets rene betydning, handler meget om ordenlighed i de menneskeskabte processer. Ordenlighed omkring det ressourceforbrug, som er kørt helt galt – og som nok er vores fælles klodes alvorligste udfordring i dette århundrede. Dette vil vi give fuld fokus på årets FolkeTræf i Vejle.


Grandmothers Circle The Earth Danmark er en organisation, der støtter initiativer, der ærer visdom, kærlighed, fred og bæredygtighed på Moder Jord. Tiden er nu, hvor kvinder over hele jorden forener sig, og står frem for at rette opmærksomheden på vores planet og i respekt for de næste 7 generationer. Over hele Jorden samles kvinder og mænd i cirkler, baseret på bedstemødrenes vision om en verden i balance med naturen, med trivsel for alle og for bæredygtighed og fred.


GROBUND er et nyt initiativ i Ebeltoft, der kombinerer bosætning og erhverv på en ny måde. Formålet er at opbygge et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft. 


Skoleliv i Nepal arbejder for at sikre nogle af de fattigste mennesker i Nepal flere muligheder gennem sund skolemad fra økologiske skolehaver, mere og bedre skolegang, mikro-entrepreneurskab og økologi.

 

Den Grønne Friskole sætter bæredygtighed på alle fronter i fokus. Vi underviser i grupper på ca. 15 børn, delvis aldersintegreret og rummer nu en børneflok på 128 børn fra børnehaveklasse til ottende klasse. Vi ønsker at uddanne børn til at tage del i den grønne omstilling, til aktivt at vælge og prioritere den fremtid, som tager udgangspunkt i en grøn og bæredygtig indstilling til ressourcemæssige, politiske og sociale systemer. Vi ønsker at uddanne børn til at kunne finde naturlig ro, glæde og skaberkraft i en omskiftelig tid.

 

Brenderup Højskole er en almen grundtvigsk højskole med fokus på  det globale kulturmøde og bæredygtighed. Højskolen er en spydspids inden for undervisning i bæredygtigt byggeri, bæredygtig omstilling og permakultur. Foreninger og bevægelser der arbejder med bæredygtighed bruger i stort omfang højskolen som et centralt mødested.


Brandbjerg Højskole er en almen højskole med et stort hjerte for både bæredygtighed og væredygtighed. Vi arbejder på en langsigtet plan om at blive en bæredygtig virksomhed og øsnker at formidle om bæredygtighed til vores elever. Vi arbejder også meget med begrebet væredygtighed, som handler om skabe robuste unge mennesker der kommer ud fra højskolen med tro på sig selv og mod på at gøre noget for den verden vi lever i.


Mad Til Alle hjælper økonomisk trængte danskere og flygtninge, med at kunne spise sig mætte ved at indsamle, rense, pakke og videregive doneret mad, der ellers ville være endt som skrald. Vi arbejder for at forhindre madspild fra alle tungtvejende led i fødevarernes værdikæde. MAD TIL ALLE er udover nødhjælp en ramme for madkultur, naturlig integrationsproces og til at gøre ledig arbejdskraft samfundsnyttig. Vi ønsker at skabe en model for udbredelse af konceptet. Vi formidler erfaringer til politikere og interessegrupper, der arbejder med madspild, fattigdom, lediggang og integration, så de ubenyttede ressourcer som overskudsmad og ledige hænder bliver til fødevarehjælp.


Cyklistforbundet er en medlemsbaseret interesseorganisation, der kæmper for Danmarks 4,5 millioner cyklister. Via en bred vifte af aktiviteter og målrettet politisk lobbyisme skaber vi bedre forhold, større tryghed og oplevelser for cyklisterne. Årligt er op mod 300.000 børn og voksne med i Cyklistforbundets landsdækkende kampagner.


Omstilling Silkeborg arbejder med lokal og decentral omstilling af Silkeborg Kommune. Vi har lokalpolitisk samarbejde med flere partier. Silkeborg Højskole, Hjerterum, Fælleshaven Sydbyen og Cyklistforbundet er nogle af de samarbejdspartnere vi har.


Sommerfuglebevægelsen er en folkebevægelse der hjælper sommerfuglene ved at dyrke blomster og planter, som de trives på. Vi vil inspirerer helt almindelige mennesker, små som store, til at gøre en forskel for sommerfuglene.


Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbejder også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. Derudover løser vi opgaver i det åbne land – fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.


Seniorer Uden Grænser arbejder med at udvikle civilsamfund uden sult og fattigdom, med lige adgang til uddannelse, sundhed og en miljørigtig og bæredygtig økonomisk produktion. Vi lægger vægt på, at alle mennesker opnår et liv, med menneskelige og økonomiske ressourcer, frihed med ret til indflydelse på samfundets udvikling samt overskud og lyst til at engagere sig i udviklingen af lokalsamfundet


Høfde 42 gruppen, er en gruppe af frivillige som arbejder for en oprydning efter Cheminovas/Århus Universitets Forskningsfonds forurening gennem 65 år på Harboøre Tange / Lemvig Kommune. Gruppen arbejder ved fredelige midler, gennem dialog, oplysninger og samarbejde med andre miljøgrupper. Primære mål, er en fjernelse af Høfde 42 depotet, som i dag ligger i strandkanten ud til Vesterhavet. Sekundære mål, er en oprydning af Svovldepoterne på fabriksgrunden Rønland og Den gl. Fabriksgrund, som begge ligger ud til Limfjorden.Gruppens arbejde kan følges på Facebook, på ”Høfde 42 depotet skal væk – nu”.


Vegetarisk Forening arbejder for at udbrede vegetarisk levevis samt oplyse om fordelene ved at skære ned på animalske produkter – såvel for dyr og mennesker som af hensyn til global bæredygtighed