’Det Fælles Bedste arbejder for en samlet grøn og social bevægelse’

Klimakrisen er en øjenåbner –
Vi er nødt til at omstille al menneskelig aktivitet, hvis vi vil overleve.

Det Fælles Bedste
Det Fælles Bedste er skabt, fordi vi mener det er tvingende nødvendigt at gennemføre en omstilling til et bæredygtigt samfund, hvor bæredygtigheden er både økologisk, økonomisk, social og kulturel.

Vi tror på, at der er brug for en borgerbevægelse. En stærk, visionær, bredt samlende bevægelse som igangsætter, inspirerer og koordinerer omstillingen. Skaber samspil mellem de mange kræfter inden for civilsamfund, privat og offentlig sektor, som arbejder for den bæredygtige dagsorden.

Vores samfund er i bevægelse. Vi er ved at ændre den måde vi arbejder på, bor på, spiser på, vores deltagelse i demokratiet, vores måde at holde os sunde på. Nyskabende fællesskaber myldrer frem og gentænker vores hverdag og liv. Nye økologiske virksomheder dukker op overalt og gamle virksomheder omstiller deres måde at producere på. Offentlige forvaltninger gentænker sine aktiviteter.

Vi er ved at skabe fremtiden. Bevægelsen er i gang, men det haster, og vi er nødt til at hjælpes, hvis det skal lykkes. Det er urealistisk at forestille sig, at politikerne kan klare denne omstilling alene, – alle samfundets sektorer, alle borgere, forvaltninger og virksomheder er nødt til at bidrage med bæredygtige løsninger.

Det Fælles Bedste er et netværk af grønne og sociale aktører i Danmark, der arbejder for bæredygtighed på alle planer: Klima, natur og miljø, økologi og biodiversitet. Social retfærdighed, inklusion og fællesskaber. En ny klimavenlig økonomi og en bæredygtig kultur, mentalitet og livsstil.

Vi arbejder med andre ord for en bevægelse, hvor civilsamfundets mangfoldighed af grønne og sociale foreninger, landsbyer og aktive borgere spiller sammen med de økologiske og bæredygtige virksomheder og med det offentlige i form af forskning, uddannelser, byråd, forvaltninger etc. – alle gode kræfter der vil en grøn og social dagsorden. I en fælles bevægelse, hvor vi fokuserer på ’det fælles bedste’ og på dét, der samler, frem for dét, der skiller.

Hvad vi vil
Udgangspunktet er et scenarie, hvor grænserne for jordens bæreevne er overskredet i en grad, så det truer menneskehedens fortsatte eksistens. Samtidig er den sociale sammenhængskraft gennem årtier blevet svækket, mens demokratiet løbende undergraves især af store pengekoncentrationers magt.

Der er brug for at gentænke alt og gå i en helt anden retning, hvor kloden, menneskene, naturen og alt levende er i centrum. Nytænke vores demokrati, fællesskaber og velfærd, så vi skaber sammenhængskraft og livskvalitet. Og indrette vores produktion og hele livsstil efter det.

Gennem 50 års eksperimenter har et væld af grupper af fremsynede aktivister og virksomheder skabt løsninger, som viser hvordan vi kan indrette os bæredygtigt. Mange af eksperimenterne er foregået og foregår under radaren – de fleste i magtens centrum, på Slotsholmen og Christiansborg, kender dem ikke. Det Fælles Bedste arbejder for at udbrede alle sådanne løsninger til anvendelse af alle.

Det Fælles Bedste arbejder for et fremtidigt samfund, hvor vi indretter os med de 17 verdensmål som det sociale fundament og de 9 planetære grænser som det miljømæssige loft. Hvor al produktion og forbrug
respekterer princippet om ”One Planet”, så vi ikke bruger flere ressourcer end kloden kan genskabe, bl.a. gennem en cirkulær økonomi og en enkel grøn livsstil.

Vi arbejder for, at vi – de rige lande globalt – omstiller vores økonomier radikalt, så vi standser den blinde vækst og i stedet skaber en klimavenlig økonomi, hvor der stadig er plads til vækst for klodens fattigste befolkninger, som oveni fattigdommen i dag også mærker konsekvenserne af klimaændringerne hårdest.

Vi arbejder for global retfærdighed og et globalt perspektiv i den danske omstillingsbevægelse. Vi mener, at en verden hvor klimaændringerne skærper ulighed og modsætninger mellem lande og befolkninger, reducerer vores muligheder for at håndtere klimakrisen. Derfor arbejder vi for at skabe mere sammenhængskraft, at styrke fællesskaberne og opnå langt større social lighed i Danmark og globalt. Den sociale og den grønne indsats ser vi som to sider af samme sag.

Vi arbejder for, at al økonomisk aktivitet har 3 bundlinjer: Økologisk, social og økonomisk bæredygtighed – Planet, People, Profit.
Økologisk bæredygtighed er hensynet til klima, biodiversitet, vand, miljø, ressourcer og økosystemer. Den sociale bæredygtighed er overholdelse af menneskerettigheder, godt arbejdsmiljø, ingen varer baseret på børnearbejde og slavelignende arbejdsforhold, virksomheder med inklusion og demokrati. Økonomisk bæredygtighed er hensynet til, at de økonomiske aktiviteter skaber værdi og overskud for både samfundet og producenterne på kort og på lang bane, mange generationer frem.

Det Fælles Bedste arbejder for et nyt vækstbegreb – vækst i livskvalitet. En fremtid hvor vi har mere tid og mindre stress. Med sunde fødevarer, rent vand, ren luft og kvalitetsvarer der er langtidsholdbare og genbruges. Med langt mere fællesskab, hvor vi udvikler demokratiet, så vi skaber rammer for indflydelse på vore egne liv. Kombineret med et rigt kulturliv baseret på borgernes aktive og kreative livsudfoldelse, hvor alle kan være med og kulturen er en del af hverdagslivet.

Det Fælles Bedste arbejder for at:
● Synliggøre, udbrede og igangsætte bæredygtige løsninger inden for alle samfundssektorer.
● Formidle viden, uddannelse, forskning og teknologier inden for bæredygtighed.
● Skabe aktiviteter som styrker fællesskaber, sammenhængskraft, kulturliv og bæredygtighedens værdier.
● Medvirke til iværksættelse af bæredygtige virksomheder og omstilling af eksisterende produktioner til bæredygtighed.
● Samfundsmæssigt fremme af bæredygtige former for produktion, handel og forbrug samt bæredygtige boformer og livsstil
● Skabe forpligtende samarbejde mellem de bæredygtige kræfter såvel i som på tværs af civilsamfundet, de bæredygtige virksomheder og den offentlige sektor.
● Iværksætte fælles projekter, politiske initiativer, kultur- og oplysningsarbejde, arrangementer og lignende.
● Vi tror den bedste måde at opnå en god fremtid på, er at skabe den – arbejde målrettet for at visioner bliver til virkelighed. Derfor vil vi være med til at skabe konkrete visioner, som vi arbejder for på mange måder – fx via Borgerforslag og Omstillingsforslag for større samfundsområder.
● Arbejde for at skabe en samlet bevægelse, der kan blive en reel omstillingsfaktor og skabe rammer for civilsamfundets aktive og afgørende rolle i omstillingen.
● Engagere og involvere befolkningen, så bevægelsen opnår en bred folkelig tilslutning.
● Skabe broer til politikerne, så vi lokalt og nationalt spiller sammen med alle de politikere, som understøtter omstillingen. Det Fælles Bedste er principielt og i praksis tværpolitisk og må aldrig spændes for partipolitiske særinteresser. Alle nationale politikområder skal indrettes med klima og bæredygtig omstilling i fokus.
● Udvikle forslag til en fælles klimapolitisk strategi.

Målene er:
• Parisaftalens mål om en global opvarmning på max. 1,5 grader.
• Målet om 70% reduktion af Danmarks CO2-udledninger senest 2030 og nul-udledning i 2040.
• Øget biodiversitet gennem en massiv indsats for at genskabe vild natur, passe gammel skov og rejse ny med størst mulig biodiversitet. Give plads til naturen, hurtigt omstille til nye former for landbrug, der fremmer biodiversitet og skabe biodiversitet i byerne.
• Omstilling af alle samfundssektorer til bæredygtighed: Energi, landbrug, fremstilling, byggeri, transport, fiskeri, naturpleje, offentlige indkøb, privat forbrug mv.
• At al samfundsaktivitet skal indtænke CO2 begrænsning, fangst og lagring – i byer, landbrug, i bosætninger, huse, i teknologien.
• At gøre One Planet princippet gældende overalt, så vi hvert år kun bruger de ressourcer, der kan genskabes på et år.
• At Danmark gør de 9 planetære grænser til miljømæssig loft for al samfundsaktivitet.
• At Danmark gør de 17 verdensmål til det sociale fundament for al aktivitet.
• At al omstillingsindsats indtænker social lighed og et nationalt og globalt retfærdigt samfund.
• At sikre jobtryghed under omstillingen gennem skabelsen af en betydelig mængde nye grønne og sociale jobs.
• At skabe forpligtende og livgivende fællesskaber og sammenhængskraft, gøre demokratiet reelt.
• En klimavenlig samfundsøkonomi med 3 bundlinjer: Økonomisk, social og økonomisk bæredygtighed. Med et nyt vækstbegreb: Vækst i livskvalitet.
• At sikre mest mulig lokal produktion og selvforsyning baseret på demokratiske og socialt inkluderende virksomheder, hvor produktionen er baseret på en cirkulær økonomi, uden affald. Den globale handel, som fortsat vil være nødvendig, skal baseres på retfærdige handelsbetingelser, fair trade.
– Vi håber du vil være med.

Hvordan vil vi arbejde
Det Fælles Bedste har arbejdet på mange måder – Folketræf, netværksmøder, Folkeavis, sociale medier, kommune- og valgmøder, forskningsprojekter, bæredygtighedskurser.
I fremtiden forestiller vi os at arbejde på langt flere områder, med langt flere redskaber. Her er nogle eksempler:

1) Udviklingsprojekter – fx fælles projekter om
Bæredygtige byer og bykvarterer – model- og udviklingsprojekter for konkrete bykvarterer og byer: Hvordan indretter vi fremtidens bæredygtige by? Hvordan ser den ud på alle de afgørende områder som transport, energi, boliger, erhverv, forbrug, fødevarer osv. Hvordan skaber vi en by, der samtidig er socialt og kulturelt bæredygtig. En by, hvis erhvervsliv og økonomi er reelt bæredygtigt: Med bæredygtige lokale butikker, værksteder, firmaer, re-cyklings virksomheder osv., som producerer de fleste af vores basale livsfornødenheder i byen – i dialog med borgerne, under hensyntagen til kloden, menneskers sundhed og fremtidens generationer. En by der er både smuk og menneskevenlig?
Bæredygtige fødevarer – et modelprojekt: Hvordan producerer vi bæredygtige sunde fødevarer, så vi samlet set lagrer CO2, opbygger muld, fremmer biodiversitet, undlader gifte og ødelæggelse af grundvand, natur etc. Hvordan gør vi det økonomisk realistisk og rentabelt?
2) Forskningsprojekter, eksempelvis: Detaljeret politisk drejebog for en bæredygtig samfundsomstilling af centrale sektorer.
3) Uddannelsesprojekter – undervisningsmaterialer, lærerkurser, kvalificerede undervisere etc. inden for bæredygtighed i praksis stilet til grundskoler, gymnasier, tekniske skoler samt højskolekurser for hr. og fru Danmark.
4) Formidlingsprojekter – Dygtige, engagerede journalister og ildsjæle formidler omstillingens værdier, praksis og hverdag bredt til Danmark via de mange medier – fra youtube til Facebook, film og TV. Gennem folkeoplysning skabes rammer for bred oplysning om, hvordan vi i praksis kan omstille til bæredygtighed.
5) Samarbejde med offentlige organisationer – fx kommunalforvaltninger, byråd, sekretariater – omkring bæredygtige offentlige indkøb, vedvarende offentlig energi og energieffektivisering af huse, klimarigtig transport, resiliensarbejde, bæredygtige fødevarer, inddragelse af borgerne i omstillingen osv.
6) Økonomien og virksomhederne – Rethink business. Det Fælles Bedste arbejder både konkret ift. de enkelte virksomheder og mere bredt samfundsmæssigt med fokus på at understøtte en bæredygtig omstilling af hele vores erhvervsliv til en klimavenlig økonomi – bl.a. gennem dialoger og partnerskaber mellem forbrugere, forskere og virksomheder, gennem iværksætteri af nye bæredygtige virksomheder og hjælp til omstilling af eksisterende virksomheder. Vi arbejder for at gentænke bank- og finanssektoren og for at få pensionskassernes formuer gjort til aktive redskaber for omstillingen.
7) Den sociale del er altid med – Vi arbejder for fællesskaber og sammenhængskraft sammen med landsbyer, økosamfund, foreninger, borgerinitiativer osv. Vi arbejder for social lighed og sikring af bæredygtige jobs, herunder jobs som sigter på at øge velfærden for borgerne.
8) Kulturen er en vigtig partner – Vi laver kulturkaravaner, Alsang (fællessang for omstilling rundt i danske byer) i samarbejde med de mange kulturmennesker i hele landet.
9) Vi laver Omstillingsforslag på større områder af samfundet. Eksempelvis: Bæredygtige byer og landsbyer, vedvarende energi lokalt, grønt forbrug, fødevarefællesskaber med kobling til fremtidens fødevareproduktion, bæredygtige villakvarterer. Disse Omstillingsforslag udformes således, at de kan realiseres af civilsamfundet også uden medvirken af lovreformer. Man kan som eksempel tænke på, hvordan økosamfundene og deres bæredygtighed er opstået af folkelige initiativer uden om politikerne.
10) Borgerforslag. Omstillingsforslagene suppleres med Borgerforslag til Folketinget.
11) Folketræf. Folketræffene skal have fokus på at nå bredt ud for at vise alle de bæredygtige løsninger. De skal give rammer for aftaler om fællesprojekter mellem virksomheder, civilsamfund/foreninger og det offentlige.
12) Borgerråd – broer mellem borgere og politikere. Vi vil gerne støtte politikerne. Men også være der, når de glemmer omstillingen. Vi vil lave lokale Borgerråd, som på en konstruktiv-kritisk måde tæt følger de enkelte kommuners omstilling til bæredygtighed med konstruktive input, støtte til handlinger og formidling og med alternativer, når omstillingen ikke fungerer.
13) Borgerting. Ud af det håber vi, at der bl.a. vil vokse et nationalt Klima- og biodiversitetsborgerting.

Samarbejdet i Det Fælles Bedste og dets projekter skal give deltagerne ekstra platforme at arbejde ud fra, mere netværk, flere ressourcer og bredere perspektiver, synergier og viden fra et bredt samfundsfelt af aktører.
Det Fælles Bedste arbejder med en åben, gennemsigtig organisation og et udstrakt demokrati. Vi gør tingene enkelt, uhøjtideligt og effektivt for at skabe løsninger og handling.
Vi arbejder ved at skabe dialog, motivation til handling og trivsel i ethvert samarbejde. Vi arbejder på måder, der altid er præget af ordentlighed, gennemsigtighed og et fælles demokrati. Vi arbejder ud fra tillid og en gensidig støtte til hinanden, hvor vi gør hinanden større og løser konflikter gennem dialog.
Vores mål er at skabe omstillinger i praksis. Om det lykkes afhænger af bevægelsens medlemmer og indstilling:

Hvad kan du? Hvad kan jeg? – Hvad kan vi sammen? Alle kan lidt – i fællesskab kan vi meget. For sammen er vi stærke.

Det Fælles Bedstes historie
Det Fælles Bedste startede i 2012 på initiativ af Landsforeningen for Økosamfund sammen med 4 andre grønne foreninger, der ønskede en omstilling til et samfund og en livsform, hvor vi tager helt anderledes fundamentalt og langt dybere hensyn til natur og miljø, klima og mennesker.

I 2014 afholdt vi et stort fællesmøde på Samsø. I 2016 og 2018 gik Det Fælles Bedste bredt ud og skabte ”Folketræf for et Bæredygtigt Danmark” i henholdsvis Lejre og Vejle Kommune for grønne foreninger, økologiske virksomheder, forvaltninger og en række uddannelser i samarbejde med kommuner.

Som optakt til kommunalvalget 2017 udgav 37 grønne foreninger med Det Fælles Bedste som redaktion i fællesskab “Folkeavisen” med bæredygtige løsninger. I 2019 har Det Fælles Bedste indgået i kampagner og aktiviteter ift. folketingsvalget og præsenteret ideen om “En stærk, samlet grøn bevægelse i Danmark” ved Folkemødet på Bornholm med et panel fra centrale grønne foreninger, forskningsinstitutioner og interessenter fra de tre hovedsektorer.

Det Fælles Bedste er i slutningen af 2019 et løst netværk af over 80-100 grønne foreninger og virksomheder i Danmark, der arbejder for bæredygtighed på alle planer. Gennem et samspil på tværs af tre sektorer arbejder vi for en større gennemslagskraft og på at blive en reel faktor i omstillingen ved at være mange, væsentlige grønne aktører, repræsentere vigtig viden/praksis og en bred folkelig tilslutning.

Den 16. november 2019 stiftes Det Fælles Bedste som en landsdækkende forening. Vi ved, at vi ingen fælles fremtid har, hvis vi ikke omstiller radikalt nu. Det er ikke et spørgsmål om radikalitet eller højre-venstre politik – det er et spørgsmål om viden og fakta: Klimakrisen er fundamental og truer vores fælles fremtid. Vi ser fremtiden som en ny epoke af organisationen, hvor vi intensiverer og professionaliserer arbejdet. Samler bredt på tværs af samfundets hovedsektorer i en borgerbevægelse for omstillingen til bæredygtighed. Vi etablerer efter stiftelsen et sekretariat og påbegynder arbejdet ud fra ovenstående retningslinjer