Vedtaget på stiftende generalforsamling 16. november 2019

Vedtægter for Det Fælles Bedste

Vedtægterne er udarbejdet på basis af og skal forstås i sammenhæng med ”Grundlaget for Det Fælles Bedste”, som er bestyrelsens arbejdsgrundlag.

§ 1 Navn: Foreningens navn er “Det Fælles Bedste”

§ 2 Hjemsted: Foreningens hjemsted er der hvor sekretariatet har adresse

§ 3 Formål:
Foreningens overordnede vision:
Det Fælles Bedstes vision er en retfærdig og bæredygtig verden med et Danmark, hvor borgerne tager aktivt del i demokratiet. Vi vil arbejde for et grønt og socialt retfærdigt Danmark som inspirerende forbillede og rollemodel for grønne og sociale løsninger i hele verden. Vi vil en bæredygtig omstilling af alle sektorer og arbejder for, at alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer, uden at miljø og klima overbelastes. Det Fælles Bedstes aktiviteter sigter mod at fremme miljømæssig, social og økonomisk lighed og styrke fællesskabernes rolle i samfundet.

Foreningens formål er på så kort tid som muligt at:

 1. medvirke til at samle de grønne kræfter i civilsamfundet, den private og den offentlige sektor
 2. udbrede og igangsætte mange nye bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer gennem konkret samarbejde
 3. medvirke til at dele og udvikle bæredygtig viden og teknologier og inspirere hinanden
 4. engagere og involvere den brede befolkning og styrke borgernes handlekraft
 5. accelerere civilsamfundets nye rolle i omstillingen, hvor borgerne i Danmark skaber et være- og bæredygtigt og retfærdigt samfund ved at tage ansvar og handle
 6. blive en stærk bevægelse, der kan være en reel drivkraft i omstillingen

§ 4 Medlemskreds
Enhver, såvel enkeltpersoner som organisationer, grupper, virksomheder og offentlige instanser, som går ind for foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent. Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen.

Medlemskategorierne er følgende:
1 a. Personligt medlemskab
1.b. Husstandsmedlemskab
2.a. Foreningsmedlemskab – for foreninger og grupper med indtil 500 medlemmer
2.b. Foreningsmedlemskab – for foreninger og grupper med flere end 500 medlemmer
3.a. Virksomhedsmedlemskab – private og offentlige virksomheder/institutioner med indtil 20 ansatte
3.b. Virksomhedsmedlemskab – private og offentlige virksomheder/institutioner med mere end 20 og indtil 200 ansatte
3.c. Virksomhedsmedlemskab – private og offentlige virksomheder med 200 ansatte eller flere

Offentlige myndigheder, selvejende organisationer eller afdelinger af disse, kan tegne medlemskab i kategorierne 3a-3c

I det omfang kontingentstørrelse er afhængig af medlemmets medarbejder- eller medlemsantal, påhviler det det enkelte medlem hvert år i november måned at orientere foreningen om ændringer i det omfang, det måtte være relevant for kontingentopkrævningen i det kommende kalenderår. Afdelinger af en kommune eller anden offentlig instans kan blive medlem med afdelingens medarbejderantal.

Medlemskab betales første gang ved indmeldelse og opkræves derefter hvert år i januar måned.

Medlemskabet løber indtil man melder sig ud ved henvendelse til kassereren.

Medlemmer, som aktivt modarbejder foreningens formål, kan fratages medlemskabet efter beslutning i bestyrelsen. Udelukkelse skal godkendes ved en efterfølgende generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinæregeneralforsamling afholdes en gang årligt inden 31 maj.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden, tid og sted, vedlagt regnskab og budgetforslag via mail til alle foreningens medlemmer samt ved opslag på foreningens hjemmeside og sociale medier med 1 måneds varsel.

Dagsorden for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra sekretariat og arbejdsudvalg
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af registreret revisor og kritisk revisor
 • Eventuelt

Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indgå til bestyrelsen per mail senest 14 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med angivelse af indkomne forslag skal enten fremsendes til medlemmerne per mail eller offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller foreningens ophør, hvortil kræves kvalificeret flertal jvf. § 9 og §10.

Foreninger, virksomheder og offentlige instanser har hver fem stemmer, enkeltpersoner har hver én stemme. Der kan stemmes via fuldmagt.

Generalforsamlingens referat underskrives af dirigenten. Referat udsendes til alle medlemmer per mail og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære – dog med et kortere indkaldelsesvarsel på 14 dage – skal afholdes inden 1 måned efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom eller 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har krævet dette.

§ 6 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer. Der vælges desuden 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at 3-5 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, mens 2-4 af medlemmerne er på valg i lige år.

Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsentanter fra såvel medlemsforeninger, medlemsvirksomheder, enkeltpersoner og den offentlige sektor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand samt en kasserer, som er ansvarlig for løbende bogføring og regnskab.

Der etableres et sekretariat med ansvar over for bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer så vidt muligt sine afgørelse gennem enstemmighed. Hvor det ikke lader sig gøre, træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede og deltager i afstemningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Hæftelse: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer,herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§ 8 Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løberfra foreningens stiftelse til 31. 12. 2020.

Foreningens regnskab forelægges og afstemmes af en af generalforsamlingen valgt autoriseret revisor. Desuden vælges en kritisk revisor, der laver en udtalelse til generalforsamlingen på baggrund af foreningens aktiviteter.

§9 Tegningsret: Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med yderligereet bestyrelsesmedlem.

Der kan meddeles prokura.

§ 10 Vedtægtsændringer: Beslutninger om vedtægtsændringer, bortset fra ophør af foreningen (§ 11),træffes på en generalforsamling såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 11 Ophør: Beslutning af ophør af foreningen kan ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af foreningensmedlemmer stemmer herfor. Er der ikke 2/3 af foreningens medlemmer til stede, kan bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny generalforsamling, hvor foreningens ophør kan besluttes af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Ved ophør af foreningen skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 16. november 2019 i Fjordsgades Forenings- og Fritidshus, N. J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C.