Vedtægter for Det Fælles Bedste

§ 1 Navn: Foreningens navn er “Det Fælles Bedste”

§ 2 Hjemsted: Foreningens hjemsted er der hvor sekretariatet har adresse.

§ 3 Formål:
Overordnet er foreningens formål er at fremme den fælles vision:
Det Fælles Bedstes vision er en retfærdig og bæredygtig verden med et Danmark hvor borgerne tager aktivt del i demokratiet. Vi vil arbejde for et grønt og social retfærdigt Danmark som inspirerende forbillede og rollemodel for grønne og sociale løsninger i hele verden. Vi vil en bæredygtig omstilling af alle sektorer og arbejder for, at alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer, uden at miljø og klima overbelastes. Det Fælles Bedstes aktiviteter sigter mod at fremme miljømæssig, social, økonomisk lighed og styrke fællesskaberne rolle i samfundet.

Konkret er foreningens formål:

1) Samle de grønne kræfter i civilsamfundet, den private og offentlige sektor
2) Udbrede og igangsætte de mange bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer gennem konkret samarbejde
3) Dele og udvikle bæredygtig viden og teknologier og inspirere hinanden
4) Engagere og involvere den brede befolkning og styrke borgernes handlekraft
5) Starte civilsamfundets nye rolle i omstillingen, hvor borgerne i Danmark skaber et bæredygtigt og retfærdigt samfund ved at tage ansvar og handle
6) Blive en stærk bevægelse der kan være en reel drivkraft i omstillingen

§ 4 Medlemskreds:
Enhver, såvel enkeltpersoner som organisationer, virksomheder og offentlige instanser med interesse for foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent. Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen.

Medlemskategorierne er følgende:
1 a. Personligt medlemskab
1.b.Husstandsmedlemsskab
2.a.Foreningsmedlemsskab – for foreninger med ind til 500 medlemmer
2.b.Foreningsmedlemsskab – for foreninger med flere end 500 medlemmer
3.a.Virksomhedsmedlemsskab – private og offentlige virksomheder med indtil end 20 ansatte
3.b.Virksomhedsmedlemsskab – private og offentlige virksomheder med flere end 20, men ind til 200 ansatte
3.c.Virksomhedsmedlemsskab – private og offentlige virksomheder med 200 ansatte eller flere

Offentlige myndigheder, selvejende organisationer eller afdelinger af disse, kan tegne medlemskab i kategorierne 3a-3c.

I det omfang kontingentstørrelse er afhængig af medlemmets medarbejder- eller medlemsantal, påhviler det det enkelte medlem, hvert år i november måned, at orientere foreningen om ændringer i det omfang det måtte være relevant for kontingentopkrævningen i det kommende kalenderår. Afdelinger af en kommune eller anden offentlig instans kan blive medlem med afdelingens medarbejderantal.

Medlemskab betales første gang ved indmeldelse og opkræves derefter hvert år i januar måned. Medlemskabet løber indtil man melder sig ud, ved henvendelse til kassereren.

§ 5 Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden 31 maj.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden, tid og sted, vedlagt regnskab og budgetforslag via mail til alle foreningens medlemmer samt via opslag på foreningens facebook- og hjemmeside med 1 måneds varsel.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende:
● Valg af dirigent
● Valg af referent
● Bestyrelsens beretning
● Beretning fra sekretariat og arbejdsudvalg
● Fastsættelse af kontingent
● Indkomne forslag
● Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
● Fremlæggelse af budget for det kommende år
● Valg af bestyrelsesmedlemmer.
● Valg af registreret revisor og kritisk revisor.
● Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indgå til bestyrelsen per mail senest 14 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med angivelse af indkomne forslag skal enten fremsendes til medlemmerne per mail eller offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller foreningens ophør, hvortil kræves kvalificeret flertal jvf. § 9 og §10.

Foreninger, virksomheder og offentlige instanser har hver fem stemmer, enkeltpersoner har hver én stemme. Der kan stemmes via fuldmagt.

Generalforsamlingens referat underskrives af dirigenten. Referat udsendes til alle medlemmer per mail og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære dog med et kortere indkaldelsesvarsel på 14 dage, skal afholdes inden 1 måned efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har krævet det.

§ 6 Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer: Der vælges desuden 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at 3-5 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, mens 2-4 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år.

Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsentanter fra såvel medlemsforeninger, medlemsvirksomheder og den offentlige sektor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand samt en kasserer, som er ansvarlig for løbende bogføring og regnskab. Der etableres et sekretariat med ansvar overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer så vidt muligt sine afgørelse gennem enstemmighed. Hvor det ikke lader sig gøre træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede og deltager i afstemningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Hæftelse: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§ 8 Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. 12. 2020.

Foreningens regnskab forelægges og afstemmes af en af generalforsamlingen valgt registreret revisor. Desuden vælges en kritisk revisor der laver en udtalelse til generalforsamlingen på baggrund af foreningens politiske og økonomiske virksomhed.

§9 Tegningsret: Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddeles prokura.

§ 10 Vedtægtsændringer: Beslutninger om vedtægtsændringer, bortset fra ophør af foreningen (§ 11), træffes på en generalforsamling såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 11 Ophør: Beslutning af ophør af foreningen kan ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er der ikke 2/3 af foreningens medlemmer til stede, kan bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny generalforsamling, hvor foreningens ophør kan besluttes af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Ved ophør af foreningen skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt

Dato: Den 16. november 2019. Sted:

Signeret af


(Underskrifter ved dirigent, referent, og den valgte bestyrelse)