– en livsstil, som i praksis undersøger, hvordan forudsætningerne kan skabes. 

Det gode liv er grundtanken bag økologi og økosamfund. Et liv med tid, sunde fødevarer og huse, fællesskaber og en grøn økonomi med lokale økologiske arbejdspladser.

Iværksætteri og praksiseksperimenter indgår i alle økosamfund. For som Niels Aaggaard, formand for Landsforeningen for Økosamfund udtrykker det, handler det alt sammen om:
– Omstilling til et bæredygtigt samfund i praksis. De mange små hjul og skridt, som vokser til et hav af initiativer. En bevægelse, der ikke kan standses, og på langt sigt et andet samfund, befriet for menneskers kamp mod naturen og hinanden.

Af: Mette Qvist, LØS

Økonomisk frihed og skaberkraft – en nødvendighed for bæredygtig innovation
I Økosamfundet Friland på Djursland er stifteren Steen Møller et godt eksempel på, hvordan ønsket om at kunne leve gældfrit kombineret med iværksætterånd ikke blot kan opfylde eget ønske om minimale leveomkostninger, men også sætte skub i en produktion og føre til arbejdspladser og på flere andre måde sprede positive ringe i vandet – på et bæredygtigt økologisk fundament.

Steens hus har fokus på affaldsfrihed og lave byggeomkostninger, så beboeren frisættes for gældsslaveri. Det har han bygget det af bæredygtige, lokale, recirkulerbare materialer som rundtømmer, lerpuds, halmballer, sø- og ålegræs. Han startede med at bygge sit første simple hus i 1992. Det har siden ført til flere eksperimenterende husbyggerier, og erfaringer høstet i proces. Erfaringer, der nu også har ført til en lille ’fabrik’, hvor han producere færdige halmelementer til lofter og vægge.

Indbygget i sit nuværende halmhus har Steen Møller desuden udviklet et opvarmingssystem, der inkluderer en masseovn og en særlig type skorsten med et røgvasker- system, der dels kondenserer røgen og afgiver guldvarme, dels renser røgen fuldstændig for skadelige partikler. Som sidegevinst udskilles kun stoffer, der kan udnyttes af planter til vækst. Tilsammen altså et system, der sikrer en både ren, ressourcesparsom og billig varme. Ventilationsvinduer, efter et gammelt russisk princip, som gør det muligt både at udnytte solvarmen udefra og den varme mod ruder indefra, der normalt ville gå tabt, har han også videreudviklet; Og ligeså et system til spildevandshåndtering, så spildevandet renses og bl.a. kan udnyttes til vanding i dyrkning af planter i permakultur.  Alt sammen learning-by-doing-erfaringer, der nu ’genbruges’ i opførelsen af en restaurant på Friland. En restaurant, hvor folk udover at nyde deres måltider, kan opleve, hvordan tingene faktisk kan skrues sammen på en måde, så omkostninger holdes på et minimalt niveau – og på samme tid nyde synet af de pyntelige permakulturbede – og på sigt også udsigten til et drivhus, hvortil spildevandet ledes og renses og udnyttes til dyrkning af planter, der ligesom dem i permakulturbedene vil indgå i restaurantens madlavning.

Vi må frem for alt lære selv at skabe og eksperimentere
Steen Møller oplever, at der er rigtig mange unge, som søger ud i økosamfundene, fordi de gerne vil noget andet. De søger det gode liv. Et liv, der giver mening. Den store udfordring for mange er bare, at de ikke har lært at handle selv. Deres erfaringsgrundlag er for spinkelt, mener Steen:

– De er vante til at få besked om, hvad de skal gøre helt fra skoletiden af. De mangler initiativ. De er uddannede til at være lydig arbejdskraft, og jo hurtigere de kommer gennem systemet uden at lære at tænke og handle selv, des bedre. Det er en svinestreg, der er foregået mod vores ungdom, at de på den måde er blevet passiviserede.

En af de vigtigste forudsætninger for et godt og meningsfuldt liv er, i Steens optik, at vores daglige leveomkostninger bringes ned, så vi får tid til at lære og skabe og være sammen. At underlægge sig lønslaveri affødt af stat og markeds blinde higen efter maksimal produktion, er en direkte hindring. Ligesom viden og teori alene, ikke fører til skaberkraft. Nøgleordene er erfaring, handling, samarbejde og respekt. Respekt for naturen og for hinanden.

– Vi må fremfor alt lære selv at skabe og eksperimentere. Det er udelukkende et spørgsmål om, at vi rejser os op fra tilskuerrollen og skaber vores egne livsomstændigheder og vor egen kultur. Vi har i al for lang tid overladt til stat og marked at afgøre, hvordan vores liv skal være.

– Vi må genskabe troen på, at folk kan gøre noget med hænderne, at de kan finde glæden ved og troen på, at de kan skabe deres eget liv, at de er kreative – at de kan. 

Kooperativ – til fremme for fællesskab og fastholdelse af liv i en landsby
Morten Hylleberg, der siden 2005 har boet i økosamfundet Fri og Fro i Egebjerg i Odsherred kommune, giver som medinitiativtager til Egebjerg Landsbyvirksomhed, endnu et eksempel på gældfri innovation med udgangspunkt i ’hvad har vi og hvad vil vi’.

I Egebjerg, som er en landsby med ca. 400 indbyggere, er man gået sammen og har i 2013 stiftet Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV), en kooperativ andelsvirksomhed, der leverer mikrolån, tager sig af bogholderi og fysiske kontorfaciliteter, så andelshavende iværksættere kan koncentrere sig om det, de hver især er gode til og brænder for. Overskud fordeles typisk i forholdet 30/70 mellem ELV og andelshaver. En ordning baseret på solidaritet, hvor de stærke hjælper de mindre stærke, så de kan vokse sig større.

Formålet med ELV er at fremme og understøtte lokalt iværksætteri og derigennem vende udviklingen i landsbyen, der med sin lokale brugs, daginstitutioner, skole, kirke, forsamlingshus stadig var levende, men mærket af et dalende børnetal og truslen og en mulig skolelukning i horisonten.

ELV driver også Odsherred IT- og Iværksætterhus, som er etableret på udlejning af kontorarbejdspladser på dags- eller månedsbasis. Målgruppen er pendlere, studerende, iværksættere, turister, sommerhusejere og virksomheder. Idéen er dels at give mennesker, der normalt arbejder hjemmefra, mulighed for lettere at adskille arbejde og fritid, dels at tilbyde dem sparring og netværksopbygning. Samtidig giver det pendlere mulighed for at få en ’hjemmearbejdsplads’, der kan spare dem tid og benzin på kørsel.

IT- og iværksætterhuset blev i forlængelse af landsbyboernes stiftelse af ELV, skabt i samarbejde med Odsherred Kommune, som et 2-årigt projekt. I dag ejes det fortsat af Odsherred Kommune og drives af ELV.

Omstilling til et bedre liv starter med i praksis at eksperimentere
Fælles for begge her nævnte og eksempler fra andre økosamfund er: Eksperimenter udsprunget af enkeltpersoners egne eller fælles behov, initiativer og drømme om en bæredygtig livsstil, som fører til iværksætteri og praksis-erfaringer og her fra til innovation, som kan sætte ringe i vandet; Ringe som kan føre til overskud på samtlige fire væsentlige bundlinjer, som Landsforeningen for Økosamfund opstiller: Den økologiske, den økonomiske, den sociale og den mentale.

Fælleskaber vokser, erfaringer deles og spredes og videreudvikles til nye initiativer – alt sammen skridt på vejen til det gode liv – for den enkelte, for de økosamfund de finder sammen og bor i – og til inspiration og gavn for lokalsamfundet omkring – og forhåbentlig videre derfra, ud over hele landet!

– At udvikle og innovere økologiske løsninger, er netop dét, Landsforeningen for Økosamfund håber at få spredt til hele landet – med økosamfund som centre for innovation, hvor stadig flere af vores hverdagsfornødenheder udvikles af praktikere gennem eksperimenter, så de kan produceres enkelt og økologisk – fra tøj til møbler og sågar huse, lyder det fra Niels Aagaard.

Bliv klogere på økosamfund og fællesskaber – mød Landsforeningen for Økosamfund, når Det Fælles Bedste d. 22.-24. april inviterer til Folketræf i Hvalsø – se mere på www.okosamfund.dk

Læs hele Landsforeningen for Økosamfund’s Strategi.

Læs mere om Friland og om ELV.